Lángvágás bérmunka Győr,  Fémmegmunkálás bérmunka GyőrÁltalános Beszerzési Feltételek

RV Metal Kft.


H-9027 GYŐR, Csörgőfa sor 6.

Ungarn/Hungary


www.rvmetal.hu

info@rvmetal.hu

Tel.: + 36 96 999 271

Fax: + 36 96 999 272

Copyright © 2016 - Minden jog fenntartva  |  RV Metal Kft.

RV Metal Kft. Általános Beszerzési Feltételei


Fogalmak:

Jelen Általános Beszerzési Feltételekben a RV Metal Kft. továbbiakban mint „Megrendelő”,

„Szállító”  az  aki  a RV Metal Kft. javára árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt, illetőleg erre ajánlatot tesz, vagy kap tőle, az áruszállítás és szolgáltatás együttesen mint „Szállítás”, az áru és a szolgáltatás együtt mint „ áru” a Megrendelő és a Szállító együtt mint ” Felek”


I. Szerződéskötés - a szerződés létrejötte - tartalma

1. Megrendeléseink jelen Általános Beszerzési Feltételek tartalmával együtt minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.

2. Amennyiben Felek szerződése nem megrendeléssel és annak elfogadásával jön létre, hanem Felek egymással egyedi- vagy keretszerződést kötnek (továbbiakban mint szerződés), akkor szerződésük tartalmának részét képezik a jelen Általános Beszerzési Feltételek rendelkezései úgy, hogy a szerződésben eltérően nem szabályozott kérdésekre az Általános Beszerzési Feltételek rendelkezései megfelelően irányadóak.

A Megrendelő üzleti partnere  kizárólag olyan  természetes vagy jogi személy ill.  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet.

3. A Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés tartalmává tett Általános Beszerzési Feltételek megrendelés idején hatályos tartalma - külön

meghivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó  a Felek között  ezt követően megkötött ügyletekre, teljesítésekre - kivéve, ha Felek kifejezetten

írásban ettől eltérnek

4. Szállítók általános szállítási - értékesítési feltételeinek a Megrendelővel szemben történő alkalmazását ezúton kizárjuk, ekként az akkor sem kötelezi Megrendelőt,

ha azt kifejezetten nem utasítja vissza,. Megrendelésünk Szállító által történő visszaigazolásával, illetőleg a megrendelés teljesítésével e kikötésünket

elfogadottnak kell tekinteni, és így a Szállító általános szállítási feltételeinek megküldésével történő esetleges visszaigazolás nem minősül eltérő, új ajánlatnak.

5. A szerződés létrejöttéig Megrendelő ajánlatát visszavonhatja.

6. Szállító köteles a megrendelésről három munkanapon belül visszaigazolást küldeni, amelynek elmulasztása esetén a megrendelést elfogadottnak kell tekinteni, és a

3. munkanapot követő nappal a szerződés a megrendelés és jelen Általános Beszerzési Feltételek tartalmával létrejön, kivéve, ha Szállító ugyanezen határidőn belül

írásban kifejezetten visszautasítja a megrendelést.

7. Az ajánlattól eltérő tartalmú visszaigazolás Megrendelő által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha Megrendelő kifejezetten írásban az eltérő tartalmat elfogadja.


8. A mindkét fél számára kötelező szerződés létrejön

8.1. a szerződés felek általi aláírásával,

8.2. a megrendelés és jelen Általános Beszerzési Feltételek tartalmával:

9. Amennyiben Szállító kifejezetten vissza sem igazolta, de el sem utasította  3 munkanapon belül a megrendelést, úgy Megrendelő jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől a teljesítés elfogadásáig.

10. Amennyiben eltérő tartalmú visszaigazolást követően Szállító teljesít, és azt Megrendelő elfogadja, úgy a szerződés tartalmára Megrendelő megrendelése és

jelen Általános Beszerzési Feltételek az irányadóak.

11. A szerződés keltének helye Megrendelő székhelye.II. Szállítási és átvételi előírások

1. A szállítások teljesítési helye a megrendelésben/szerződésben megjelölt hely, ennek hiányában Megrendelő székhelye Győrött.

2. Szállító köteles a megrendelt árut a megrendelésben meghatározott mennyiségben és legmagasabb osztályú  - ennek hiányában a DIN szabványnak megfelelő -

minőségben, a megrendelésben megjelölt teljesítési határidők és teljesítési ütemezés, valamint az ott meghatározott csomagolási előírások megtartásával,

ennek hiányában vissza nem küldendő, eldobható csomagolásban az áru megőrzésére és megóvására alkalmas módon csomagolva, az előírt okmányok csatolásával

szállítani.

3. A szállítmány mennyiségi - darabra, méretre, súlyra történő - átvétele során Megrendelő székhelyén tett megállapításai a mérvadóak.  Külön írásbeli megállapodás

hiányában rész – elő, avagy többletszállításra Szállító nem jogosult, kivéve ha a szerződés/megrendelés eltérően rendelkezik.

4. Mentesül a Megrendelő a megrendelt áruk átvételi kötelezettsége alól természeti katasztrófák, zavargások, hatósági intézkedések, szállítási zavarok, sztrájkok,

egyéb a Megrendelő termelésének korlátozásához vagy beszüntetéséhez vezető, vagy termékeinek értékesítése során történő teljesítését meghiúsító - akár Megrendelő

akár Szállító üzemei térségében beálló - üzemi zavarok esetén, az akadályok illetőleg azok hatásának idejére feltéve, hogy Megrendelő az akadályokat nem tudja

elhárítani, illetőleg azok elhárítása tőle el nem várható.

5. Az áru átvétele Megrendelő székhelyén foglalkoztatott munkatárson keresztül történik, amennyiben erről a szerződés/megrendelés másképpen

nem rendelkezik.

6. Az utánvéttel feladott küldeményeket Megrendelő visszautasíthatja.


III. Szerződésszegés

III/A. Késedelem

1. Késedelmes szállítói teljesítés esetén Szállító Megrendelőnek a késedelemmel okozati összefüggésben felmerülő teljes - az elmaradt hasznot is magában foglaló kárát megtéríteni köteles. Szállító tudomásul veszi, hogy a megrendelés teljesítésének késedelme Megrendelő termelését akadályozza, annak kiesését eredményezheti.

2. Szállító nem állhat el Megrendelő 60 napot el nem érő fizetési késedelme esetén.

3. Fizetési késedelem esetén a forint pénznemben kötött ügyleteknél a Ptk. 301§ szerint releváns időben hatályos  jegybanki alapkamat, az Euroban és egyéb

valutában kötött ügyleteknél pedig az egyhavi  európai bankközi kamatláb + 2% évi késedelmi kamat alkalmazandó.

 4. A késedelmi kamat követelések 6 hónap után elévülnek. A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának(számlájának) kézhezvételétől számított harminc nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított harminc nap elteltétől, ha a jogosult fizetési felszólításának(számlájának) kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg.

5. A szállítási határidő 50%-át meghaladó késedelem esetén a teljesítés megtagadására irányadó szabályok  alkalmazandóak.


III/B. Hibás teljesítés, szavatossági felelősség

1. Szállító köteles a szerződésszerű/megrendelésszerű - anyag-, rajz-, és szabványszerű - kivitelezést követően végellenőrzésnek alávetett és kifogástalannak

minősített terméket szolgáltatni a Megrendelőnek, és ezt minőségtanúsítvány csatolásával igazolni az átadáskor.

2. Minőségi hiba kivizsgálására és kifogásolására – mind nyilvánvaló, mind rejtett hibák esetén - Megrendelő a fogyasztói ügyletekre megállapított törvényi elévülési határidőn belül bármikor jogosult. Rejtett hibák esetén Szállító - a felmerült - anyag, - bér- és egyéb - költségekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

3. Hibás teljesítés esetén Megrendelő választása szerint igényelheti a kijavítást, vagy jogosult a Szállító költségére a hibát kijavítani vagy kijavíttatni, illetőleg igényelheti a Szállítótól a kicserélést vagy ha ez a Megrendelő érdekét sértené vagy veszélyeztetné, akkor a teljesítés lehetetlenülésére irányadó rendelkezések alkalmazandóak.

4. Szállítót 12 havi jótállási  felelősség terheli, ha a szerződés/megrendelés/jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

5. Megrendelő jogosult a nem szerződés szerint szállított árunak Szállító költségére és kockázatára történő visszaküldésére. A visszaszállított áru - ha ellenértéke már

kifizetésre került - a pótszállítmány beérkezéséig, illetőleg ellenértékének visszatérítéséig Megrendelő tulajdonában marad. Ismételten nem szerződésszerűen

történő szállítás esetén Megrendelő elállásra és teljes kártérítésre jogosult.

6. Szállítót terhelik a vevőszolgálati és támogató szolgáltatások.

7. A jótállási és szavatossági kötelezettségek, valamint a vevőszolgálati és gyártói támogató szolgáltatások teljesítésének helye a teljesítés helyével egyezik meg.

8. Hibás teljesítés esetén a kijavításig - illetőleg a fedezeti ügyletből eredő teljesítésig - terjedően a szállítói késedelem szabályai megfelelően alkalmazandóak.

9. Szállító az általa szállított áruért termékfelelősséget vállal, ennek keretén belül helytáll, ha az áru nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, észszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.


III/C. Teljesítés megtagadása, nem teljesítés, lehetetlenülés

Ha Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy az a Szállítónak felróható okból lehetetlenül a szerződésszerű teljesítés, akkor a Megrendelő választhat a késedelem és a lehetetlenülés következményeinek alkalmazása között. Megrendelő jogosult ún. fedezeti ügylettel Szállító többletköltség viselésével és Szállító kockázatára  más Szállítótól beszerezni az árut, teljes kártérítést követelni és az ügylettől elállni.  


III/D. Elállás

1. Elállásra jogosult Megrendelő, ha Szállító kötelezettségeit súlyosan megszegi, valamint akkor is, ha tudomására jutott, hogy Szállító fizetésképtelenné vált,

ellene csőd-, felszámolási-, avagy végelszámolási eljárás vagy ezen eljárásoknak Szállító honossága szerinti állam jogszabályai szerint megfelelő eljárás indult.

2. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Szállító a közölt fix határidőn belül, vagy a biztosított póthatáridőn belül sem teljesít szerződésszerűen, avagy póthatáridő

tűzése nélkül, ha a szerződésszegés ismétlődően fordul elő.

3. Osztható szolgáltatás esetén az elállás joga gyakorolható a már teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan vagy a jövőben esedékes szolgáltatásokra vonatkozóan a

már teljesített szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses rendelkezések fenntartásával. Ha az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor az elállásig megtörtént teljesítésekre a szerződés hatálya fennmarad.


III/E. Kötbér

A Szállítónak felróható szerződésszegés esetén  a Szállító kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek, melynek alapja a megszegett szerződéses teljesítés  bruttó értéke, és mértéke  megegyezik azzal,  ahány százalékkal eltér a szerződéses teljesítési határidőtől a teljesítés.

A teljesítés megtagadása, nem teljesítés és a lehetetlenülés kötbére  a fenti kötbéralap 100%-a.

IV. Jogszavatosság - Harmadik személy oltalmi joga

Szállító felelős azért, hogy szállítmánya harmadik személy mindennemű jogától vagy igényétől mentes és harmadik személy bel-, vagy külföldi szabadalma vagy

más ipari tulajdonnal vagy egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos oltalmi joga ne sérüljön Megrendelő által történő továbbértékesítés esetén sem.


V. Szállítás-, költségviselés, kárveszély- és tulajdonátszállás

Eltérő megrendelés/szerződési rendelkezés hiányában Szállító a megrendelt árut DDP Győr de ettől eltérő paritásról a megrendelés/szerződés rendelkezik

köteles szállítani. A kereskedelmi klauzulára az INCOTERMS szerződéskötéskor hatályos  rendelkezése az irányadó.

2. A szállított áru tulajdonjoga az átvétellel Megrendelőre száll át minden tehertől mentesen, amelyért Szállító szavatossági felelősséggel tartozik.


VI. Szállítási okmányok

A szállítóleveleket szabályszerűen kell kitölteni az esetleges Megrendelői előírásoknak megfelelően. A szállítólevélen külön előírás nélkül is fel kell tüntetni a megrendelés/szerződés számát, a megrendelésen feltüntetett igénylő nevét, telefonszámát, az áru bruttó és nettó súlyát .


VII. Számlák és fizetés

1. A szerződéses ár megegyezik a szerződésben/megrendelésben megjelölt árral. A megrendelés/szerződés tárgyává tett szállítói ajánlatban nem szereplő egyéb (pl.: fuvar, csomagolás stb.) költségeket tartalmazó számlák visszautasításra kerülnek.

2. A számla pénzneme a megrendelésen/szerződésben feltüntetett pénznem.

3. A szerződéses ár magában foglalja a szerződésszerű teljesítéssel járó valamennyi költséget és díjat.

4. A számlában érvényesített általános forgalmi adó kulcsának és mértékének a jogszerű megállapításáért Szállító tartozik teljes felelősséggel Megrendelő irányában is.

5. Megrendelő jogosult fizetéseit visszatartani a Szállítóval szemben fennálló jogos követelései kielégítéséig, illetőleg a követelés jogerős elbírálásáig, vagy az egyezségkötésig,  ha beszámítással a tartozás nem volt rendezhető.

6. Megrendelő jogosult a Szállítóval szemben fennálló követeléseit beszámítani a tartozásaiba a jogviszonytól függetlenül.

7. A számlázási késedelemre a III/A. fejezet rendelkezései megfelelően irányadóak. Vagy  Számlázási késedelem esetén a késedelem tartamával meghosszabbodik a fizetési határidő.


VIII. Gyártóeszközök

1. A gyártóeszközök (mint modellek, minták, süllyesztékek, szerszámok, sablonok, rajzok és más, hasonló teljesítési segédeszközök), amelyeket a Megrendelő bocsátott a Szállító rendelkezésére és Szállító igazoltan átvett, vagy azokat Szállító Megrendelő által szolgáltatott adatok szerint készíttetett, Megrendelő írásbeli

hozzájárulása nélkül harmadik félnek el nem idegeníthetők, meg nem terhelhetők, át nem adhatók, nem másolhatóak, reprodukálhatóak, harmadik személy javára fel nem használhatók és Szállítót megőrzési kötelezettség terheli mindaddig, amíg azt Megrendelő írásban igazoltan át nem vette.

2. A Szerződés megszűnése után mindazokat az eszközöket( pl. gyártóeszközöket, dokumentumokat stb.), melyeket Megrendelő bocsátott rendelkezésre a teljesítés végett, vagy amelyeket a Szállító a Megrendelő költségére készített, a Szállító felszólítás nélkül Megrendelő székhelyén visszaszolgáltatni tartozik változatlan állapotban.

3. A Megrendelő és Szállító együttműködésével ki-, ill. továbbfejlesztett tárgyak kizárólag a Megrendelő részére szállíthatóak.

4. A teljesítés során esetlegesen előálló szellemi alkotás kizárólag Megrendelőt illeti meg, területi-, időbeli-, felhasználás módja- és mértéke vonatkozásában korlátozás

nélkül, melyet Megrendelő hozzájárulás nélkül jogosult módosítani, harmadik személyre átruházni vagy javára felhasználási engedélyt adni.


IX. Cég- és áruvédjegyek


Szállító Megrendelő cég - és áruvédjegyét, logoját nem használhatja.


X. Üzleti titok, reklám, alvállalkozók

1. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos minden körülmény és közlés bizalmas jellegű.

2. Szállító köteles megrendeléseinket/szerződéseinket és az ezzel összefüggő üzleti és műszaki részleteket üzleti titokként kezelni  a szerződés hatálya alatt és a  megszűnését követően is időbeni korlátozás nélkül  biztosítani, hogy a teljesítésbe általa bevontak is azt titokként megőrizzék azonos terjedelemben. Szállító köteles a

a szerződést és teljesítése során Megrendelőről szerzett minden információt üzleti titokként kezelni, megőrizni, illetőleg megőrzését biztosítani és e szerződés

teljesítésével és alkalmazásával szükségszerűen érintett kört meghaladóan Megrendelőre vonatkozó adatokat nem tehet harmadik fél számára hozzáférhetővé.

A titoktartási kötelezettség Szállító általi megszegéséből eredő károkért a Szállító teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik.

3. Szállító köteles megrendeléseink és azok teljesítésével összefüggő üzleti és műszaki dokumentáció sokszorosításától tartózkodni.

4. A Megrendelővel való üzleti kapcsolatra a Szállító referenciaként csakis akkor hivatkozhat, reklámban akkor utalhat, ha ehhez Megrendelő írásbeli beleegyezését

előzetesen megadta

5. Szállító teljesítése során kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult alvállalkozó igénybevételére.


XI. Rész-érvénytelenség - alakisági előírások

1. Ha az Általános Beszerzési Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége kerülne megállapításra, a többi szállítási feltétel változatlanul érvényben marad.

2. Felek szerződéses jognyilatkozataikra írásbeli alakiságot írnak elő.

3. A jogviszonnyal kapcsolatos értesítéseket a megrendelésben/szerződésben nevezett kapcsolattartó irányában, írásban, személyes kézbesítéssel vagy más, igazolható

kézbesítési módon kell megtenni. Írásbeli értesítésnek tekintendő Felek megjelölt székhelyére a kapcsolattartóhoz -, de kereskedelmi vonatkozásokban kizárólag

a Beszerzési kapcsolattartóhoz - postai úton, ajánlott levélben vagy külön kézbesítő (gyorsposta) útján történő kézbesítés. Ugyancsak írásbeli kézbesítésnek tekintik

a Felek a megrendelésen/szerződésen rögzített telefax számra, vagy e-mail címre továbbított, a vevő készüléke által visszaigazolt értesítést, függetlenül attól,

hogy az az érdemi ügyintéző kezéhez mikor került. Az át nem vett postai küldemény a feladóhoz történő visszaérkezés, ennek hiányában a feladástól számított

ötödik munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják.


XII. Eltérő megállapodások - szerződésmódosítás

1. A szerződés kizárólag egyeztetett, közös akarattal, írásba foglalt megállapodással módosítható.

2. Az esetleges szerződéssel ellentétes gyakorlat nem minősül ráutaló magatartással történő szerződésmódosításnak.

3. Amennyiben bármikor bármelyik fél nem kéri számon a másik Féltől bármely, őt megillető rendelkezésének teljesítését, az nem értelmezhető úgy, hogy lemondana

e jogáról és arról, hogy ugyanannak a rendelkezésnek a teljesítését egy későbbi időpontban követelje, kivéve a jelen fejezet 4. pontjában foglaltakat. A szerződés bármelyik rendelkezése megszegésének következményei azonnali alkalmazásának hiánya nem értelmezhető a szankcióra vonatkozó követelésről történő lemondásként.

4. A szerződés megszűnésekor a Felek által végrehajtott záróelszámolás, ill. átadás - átvétel során a Szállító által nem érvényesített, be nem jelentett, továbbá záróelszámolás hiányában a szerződés  megszűnése gazdasági évének végéig  be nem jelentett követeléseket úgy kell tekinteni, hogy annak érvényesítéséről a Szállító lemondott.. Ezek utóbb nem érvényesíthetőek, amennyiben Szállító írásban, kifejezett jogfenntartással nem él a záróelszámolás/átadás-átvétel alkalmával. Bármely, ettől eltérő esetben a követelés késedelmes érvényesítése miatt  a késedelmesen érvényesített követelés  értéke alapján a  késedelmi kötbér mértékének megfelelő kötbér illeti meg a Megrendelőt.


XIII. Jogviták

Felek jogviszonyából fakadó jogvitákat meg kell kísérelni személyes egyeztetéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére, annak elbírálására alávetik magukat

Megrendelő székhelye szerint illetékes tárgyi hatáskörű állami bíróság döntésének.


XIV. Alkalmazandó jog és előírások

1. Felek kifejezett eltérő írásbeli megállapodása hiányában a magyar anyagi és eljárásjogi szabályok alkalmazandóak Felek jogviszonyában.

2. Szállító teljesítése során köteles megtartani Megrendelő helyi normáit, szabályzatait.

3. A Megrendelő területére tilos a magyar, illetve Európai Uniós jogszabályok által tiltott termékek beszállítása, különös tekintettel a 16/2004 (X.8) KvVM rendeletben

foglaltakra.

4. Jelen Általános Beszerzési Feltételek hivatalos nyelve a magyar. Hatálybalépés időpontja: 2019.10. 01.


5. Megrendelő jogosult jelen Általános Beszerzési Feltételeket egyoldalúan módosítani, kivéve a Szállító hátrányára. A módosított feltételek a másik féllel történő

közléssel lépnek hatályba az adott fél irányában.


#top

Impresszum

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat